نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری (مورد: شرکت های مخابرات استانی)

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 61-75

حبیب اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ غزاله ندافی