نویسنده = ���������������� ������
بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی


ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، شهریور 1391، صفحه 41-57

سیدعلیقلی روشن؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی؛ کامبیز نوابی زند؛ علی دریکنده