نویسنده = ������������ ������ ��������
کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 45-61

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سید عباس هاشمی