نویسنده = �������� ���������� ���� ������
تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 1-13

فرزانه حیدرپور؛ ید اله تاری وردی؛ مریم محرابی