نویسنده = ������������������ ����������
رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 97-114

سید محمد سیدحسینی؛ مسعود باباخانی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ سید بابک ابراهیمی