نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 81-97

سید محمد سیدحسینی؛ سید بابک ابراهیمی


رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 97-114

سید محمد سیدحسینی؛ مسعود باباخانی؛ سید محمد هاشمی نژاد؛ سید بابک ابراهیمی