نویسنده = ������ ���������������� ��������������
تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت  شاخصها برای رسیدن به شرایط مطلوب

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، آذر 1392، صفحه 13-26

سیده عاطفه حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ منیره ابویی مهریزی؛ رامین وران