نویسنده = �������������� ���������� ������
تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 79-89

زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار