نویسنده = ������������ ��������������
سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، اسفند 1392، صفحه 63-77

کیومرث شهبازی؛ ابراهیم رضایی؛ ابوالفضل عباسی


تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، شهریور 1392، صفحه 125-136

کیومرث شهبازی؛ ابراهیم رضایی؛ یاور صالحی