نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 15-28

اعظم احمدیان؛ مهران کیانوند


بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 11-122

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 187-200

اعظم احمدیان؛ مهدی تقوی