نویسنده = ������������ ������
بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 93-107

بهزاد فکاری سردهایی؛ اکبر میرزاپور؛ علی صیامی؛ مصطفی کجوری