نویسنده = ���������� ���������������� ����������
ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری


بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، اسفند 1391، صفحه 89-103

شمس اله شیرین بخش؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی