نویسنده = �������������������� ������ ��������
ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری