نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی عملکرد بهره وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، مهر 1393، صفحه 109-123

محمد نصراله نیا؛ محمد ابراهیم مداحی؛ فرزانه رحمانی زاده