نویسنده = ���������� ������
همزمانی قیمت سهام بر پایه عدم قطعیت در سیاست‌های پولی

دوره 15، شماره 55، آذر 1401، صفحه 15-32

10.30495/jfksa.2022.21082

سعید صالحی؛ نرگس یزدانیان؛ هدی همتی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی


سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 111-134

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی