نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 87-99

فرشاد هیبتی؛ مهدی تقوی؛ سید رضا موسوی


تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 15-28

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی


اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1390، صفحه 187-200

اعظم احمدیان؛ مهدی تقوی


توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 63-82

مهدی تقوی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان