نویسنده = ������������ ����������
تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 131-146

ساناز میری؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 113-126

عبداله دریابر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ فرهاد غفاری