نویسنده = �������� ������������������ ������������
کشف دستکاری قیمت سهام با استفاده از تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه دوم

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 17-39

محمدحسین پوست‌فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین‌الدین


سنجش دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل های تحلیل ممیزی درجه دوم و الگوریتم ژنتیک بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 119-143

محمدحسین پوست فروش؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ محمود معین الدین