نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارائه‌ی یک مدل دو مرحله‌ی مبتنی بر داده کاوی جهت ارزیابی عملکرد مشتریان مشترک بانک و بیمه

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 1-14

حمیدرضا امیر حسنخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ رضا رادفر