نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی تاثیر شاخص های کلاسیک و مدرن اندازه گیری ریسک بر انتخاب پرتفوی در چارچوب تئوری مالی رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، اردیبهشت 1393، صفحه 87-99

فرشاد هیبتی؛ مهدی تقوی؛ سید رضا موسوی


تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، خرداد 1391، صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی