نویسنده = ������������ ��������������
تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری بر اساس رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بازار سهام ایران(رویکرد کمی و کیفی)

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 40-53

10.30495/jfksa.2023.22387

مهشید اصفهانیان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ شادی شاهوردیانی؛ محمدحسن جنانی


تاثیر فشار بازار سهام بر منافع مالیاتی شرکت مبتنی بر مدل مینگ چین چِن (2015)

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 231-249

حسین نوروزی زاده؛ محمدرضا ستایش؛ محمدحسن جنانی


پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک درایران با استفاده از استراتژی مومنتوم

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 161-172

راضیه کیوان؛ محمدحسن جنانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد