نویسنده = �������������� ������������ ��������
آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1395، صفحه 111-125

کاظم بیابانی خامنه؛ سعید خزایی؛ امیرحسین افشاریان