نویسنده = ������������������ ����������
تببین نقش ویژگی های شرکت بر منابع تامین مالی ادغام و اکتساب بر اساس نظریه سلسله مراتبی

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 29-44

فاطمه ملکی امیری؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان


تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 14، شماره 50، شهریور 1400، صفحه 135-152

عاطفه یزدانی ورزی؛ عرفان معماریان؛ سیدعلی نبوی چاشمی