نویسنده = رضا تهرانی
ارزیابی عملکرد بنگاه های سرمایه گذاری تحت عدم قطعیت

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 35-46

پژمان پیکانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ عمران محمدی؛ رضا تهرانی


طراحی سیستم معاملات تکنیکی سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی MLP و الگوریتم‌های تکاملی

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 47-64

علیرضا سارنج؛ احمدرضا قاسمی؛ اصغر ارم؛ رضا تهرانی


بررسی اثر انتخاب نوع تابع هدف بر نکول افراد در حساب بازنشستگی فردی (مورد مطالعه: کشور ایران)

دوره 13، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 81-96

عزت‌اله عباسیان؛ محمدعلی کمالی؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی