نویسنده = ������ �������� ��������
تمایزات بنیادین قبض انبار با اسناد تجارتی در مفهوم اخص

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 40-49

10.30495/jfksa.2023.23064

نعیم علی نقی؛ اسماعیل عباسی؛ مهدی منتظر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حیدر حسن زاده


شناخت و کارکرد قبض انبار در حقوق ایران و تطبیق با قانون تجارت ایالات متحده آمریکا

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 51-62

10.30495/jfksa.2022.20212

نعیم علی نقی؛ اسماعیل عباسی؛ مهدی منتظر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حیدر حسن زاده