نویسنده = ������ �������������� �������������� ����������
پروفایل صحت تجمعی در ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها: مدل‌های مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مدل‌های مبتنی بر اطلاعات بازار

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 19-32

10.30495/jfksa.2021.19249

سمانه شفیعی؛ محمدحامد خان محمدی؛ علیرضا زارعی سودانی؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی؛ زهرا مرادی