نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������������������
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏های ایران

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 137-158

سیدمحمدعلی صدری طبایی زواره؛ احمد خدامی‌پور؛ مهدی بهار مقدم