نویسنده = ���������������� ������������������ ��������
تاثیر فراشناخت و خطاهای شناختی بر قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران: نقش تعدیلی افشای اختیاری

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 79-95

یعقوب پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی