نویسنده = ���������� �������������� ��������
پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

دوره 13، شماره 46، تیر 1399، صفحه 15-24

سعید امامی کوپائی؛ شیوا زمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ محمدرضا شاه نظری