نویسنده = �������� ���������������� �������� ��������������
تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 7، شماره 24، دی 1393، صفحه 1-9

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی