نویسنده = �������� �������� ����������
پیش‌بینی نوسانات قیمت سهم و احتمال وقوع بازده‌های حدی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 121-134

فلور قرشی؛ قدرت الله امام وردی؛ سیده محبوبه جعفری؛ علی باغانی؛ یداله نوری فرد