نویسنده = ���������������� ��������
ارایه مدلی برای ایجاد پرتفوی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کِلی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 181-198

رضا منصوریان نظام آباد؛ نادر رضائی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ احمد پویانفر؛ علی عبدالهی