نویسنده = �������� ������������ ��������������
ارائه مدلی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق جمع سپاری مالی در بانک کشاورزی

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 243-256

سیدیوسف حاجی اصغری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن مهرمنش؛ میرفیض فلاح شمس