نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی عملکرد بنگاه های سرمایه گذاری تحت عدم قطعیت

دوره 13، شماره 48، اسفند 1399، صفحه 35-46

پژمان پیکانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ عمران محمدی؛ رضا تهرانی