نویسنده = �������� �������������� �������� ��������
ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس‌انداز : رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 97-111

محمد مهدی برقی اسکویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده