نویسنده = �������������������� ��������������
تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر مشارکت در بورس با تبیین نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایران)

دوره 11، شماره 40، بهمن 1397، صفحه 65-80

محمدعلی متفکرآزاد؛ حسین اصغرپور؛ سیدعباس موسویان؛ رضا رنج‌پور؛ محسن امینی خوزانی