دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (JFKSA) - فرایند پذیرش مقالات