دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (JFKSA) - واژه نامه اختصاصی