دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (JFKSA) - اهداف و چشم انداز