دوره و شماره: دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 9-206 
6. بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 125-143

ابراهیم عباسی؛ بهروز ابراهیم‌زاده رحیملو؛ فروهر فردوسی