دوره و شماره: دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1391، صفحه 1-151 
3. ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 41-57

سیدعلیقلی روشن؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی؛ کامبیز نوابی زند؛ علی دریکنده