دوره و شماره: دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 1-130 
5. تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی