دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-171 
5. صکوک منفعت و پوشش ریسکهای مترتب بر آن

صفحه 63-77

تقی ترابی؛ سمانه طریقی؛ عبداله دریابر؛ پیمان تاتایی