دوره و شماره: دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392