دوره و شماره: دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 1-103 
1. تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام

صفحه 1-13

فرزانه حیدرپور؛ ید اله تاری وردی؛ مریم محرابی


2. تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

صفحه 15-28

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی


4. کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

صفحه 45-61

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سید عباس هاشمی