دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-195