دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، تابستان 1398 
6. مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)

صفحه 85-106

مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد ابراهیم مداحی؛ هاشم نیکومرام؛ تقی ترابی


8. تمایلات سرمایه گذار مبتنی بر سیکل تجاری نفت خام

صفحه 129-145

صمد ایازی؛ منصور گرکز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی