دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهار 1398 
17. ارائه مدلی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق جمع سپاری مالی در بانک کشاورزی

صفحه 243-256

سیدیوسف حاجی اصغری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن مهرمنش؛ میرفیض فلاح شمس