دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 1-141 
1. استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

صفحه 1-12

محمدرضا اولی؛ هاشم نیکومرام؛ آزیتا جهانشاد؛ زهرا پورزمانی