دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 1-130